Monday, February 22, 2010

อยู่ที่หางดงบนดอย ห้องเรียน หกห้อง นักเรียนร้อยกว่าคน หาเงินมาช่วยกันสร้าง ล้านห้าแสน เปิดเรียนเทอมหน้านี้แล้ว ช่วยหน่อยครับ

ชื่อโครงการ โครงการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซุ้ม - ห้วยกว้าง
หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร ที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดประชาเกษม และราษฎรพื้นที่
หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่
......................................................................................................
1. ความเป็นมา
บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง) ที่ก่อตั้งมาเมื่อปี 2520 โดยอพยพมาจากบ้านดอยปุย มาอาศัยพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ในระยะเริ่มแรกมีประชากร จำนวนประมาณ 100 คน แยกอยู่ที่บ้านน้ำซุ้มจำนวนหนึ่ง และบ้านห้วยกว้างอีกจำนวนหนึ่ง
ในสมัยนั้น เด็ก ๆ ที่บ้านน้ำซุ้ม จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดประชาเกษม โดยอาศัยการเดินเท้า ขึ้นลงเขา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทุกวัน (เนื่องจากยังไม่มีถนนเช่นปัจจุบัน) ส่วนเด็ก ๆ ที่บ้านห้วยกว้างจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านแม่ขนิลเหนือ ซึ่งอยู่ใกล้กว่าโดยอาศัยการเดินเท้า เช่นเดียวกัน
ต่อมาในปีการศึกษา 2538 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีนโยบายยุบรวมโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาในขณะนั้น โดยโรงเรียนบ้านแม่ขนิลเหนือ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ถูกยุบรวมไปเรียน ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม
โดยจัดสรรค่าพาหนะสำหรับนักเรียนไปเรียนรวม ในอัตรา รายละ 25 บาท : คน : วัน
ในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง มีประชากร ในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 4 - 12 ปี จำนวน 181 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม หมู่ที่ 5 ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ระยะทาง ระหว่างบ้าน – โรงเรียน ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยนักเรียนจำนวนทั้งหมด ดังกล่าวเดินทางไปโรงเรียนโดยรถรับ – ส่งนักเรียน ไปเช้าเย็นกลับ และได้รับงบประมาณอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอัตรา รายละ 6 บาท : คน : วัน ซึ่งไม่คุ้มทุนสำหรับผู้ประกอบการขนส่งนักเรียน เนื่องจากภาวะวิกฤตราคาน้ำมัน
ในปีการศึกษา 2551 นักเรียนในวัยเรียนของหมู่บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ เนื่องจากไม่มีรถรับส่ง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถไปรับส่งนักเรียนด้วยตนเองได้ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับผู้นำชุมชน,กรรมการหมู่บ้าน จึงขอจัดสร้างโรงเรียนสาขาในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชาเกษม ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปรับปรุงเป็นสถานที่เรียนเป็นการชั่วคราว และขออัตรากำลังครูจากโรงเรียนวัดประชาเกษมไปจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 อัตรา ครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา
แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนสาขา ซึ่งอาศัยอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำซุ้มเป็นสถานที่เรียนนั้นมีพื้นที่คับแคบมาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับไม่มีอาคารเรียนที่ถาวรเพียงพอ ทางโรงเรียนร่วมกับราษฎรพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จำนวน 10 ไร่ 2 งาน บริเวณกึ่งกลางระหว่างบ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้างเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ต่อมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าว และทางมูลนิธิโครงการหลวงได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการก่อตั้งโรงเรียน ตามหนังสือที่ ล. 01/343 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 แต่ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ทางโรงเรียนจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กในวัยเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง ได้มีสถานที่เรียน
ที่สามารถเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กว้างขวาง เพียงพอ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่ถาวร ได้มาตรฐาน
และเพียงพอในการรองรับจำนวนนักเรียน จำนวน 185 คน ( ปีการศึกษา 2553) ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น น้ำประปา ,
ไฟฟ้า, ห้องน้ำห้องส้วม ที่สะอาด สำหรับบริการคณะครู และนักเรียน อย่างเพียงพอ
2.4 เพื่อของบประมาณอุดหนุนการการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
ปรับสนามกีฬา สภาพแวดล้อม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สำหรับจัดการศึกษาให้แก่
เยาวชนในพื้นที่ จากหน่วยงานต้นสังกัด , หน่วยงานราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิการกุศล , หน่วยงานภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

3. เป้าหมาย
เพื่อให้ชุมชนบ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง มีโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัย
เรียนทุกคนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ได้ เรียนรู้ตามหลักสูตร ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครองและประชาชน
ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง
4.2 เสนอเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนจากมูลนิธิโครงการหลวง

4.3 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน ,อาคารประกอบ จาก
มูลนิธิการกุศล , หน่วยงานภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
4.4 ดำเนินการงานตามโครงการ
4.5 ประเมินผล / รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. งบประมาณ
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ จากหน่วยงานต้นสังกัด /หน่วยงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ค่าปรับพื้นที่ (สนามกีฬา) จำนวน 100,000 บาท
5.2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ห้องเรียน) จำนวน 1,526,617 บาท
5.3 ค่าก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่
5.3.1 บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง ๆละ 250,000 บาท รวม 750,000 บาท
5.3.2 ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง รวม 350,000 บาท
5.3.3 ห้องน้ำ –ห้องส้วม (ไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง ) รวม 150,000 บาท
5.3.4 โรงอาหาร พื้นที่ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง รวม 200,000 บาท
5.4 ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไป 100,000 บาท
รวม 3,176,617 บาท( สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

6. ระยะเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง มีโรงเรียนที่ถาวร สามารถให้บริการด้านการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ ทุกคน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ของแต่ละชั้น อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
(นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาเกษม

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุบิน มาตรง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชาเกษม

(ลงชื่อ) ผู้สนับสนุนโครงการ
(นายสุรพล สัตยารักษ์)
นายอำเภอหางดง

No comments:

Post a Comment